logo

Algemene Voorwaarden


Inhoudsopgave


ARTIKEL 1 - Definities 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 - Overeenkomst

ARTIKEL 4 - Garantietermijn

ARTIKEL 5 - Prijzen en betaling 

ARTIKEL 6 - Aanbiedingen

ARTIKEL 7 - Levering en uitvoering

ARTIKEL 8 - Herroepingsrecht

ARTIKEL 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 10 - Retourrecht

ARTIKEL 11 - Klachtenregeling

ARTIKEL 12 - Geschillenregeling


Artikel 1 Definities:

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

          1     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

        All Shades
        IBAN: NL70 KNAB 0401 6600 25      
        06-87251637 / info@allshades.nl
          Telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00
         BIC: KNABNL2H
         KvK: 71240217
         Btw: NL001610765B32

         2     Consument: De persoon die een overeenkomst (ook op afstand) aangaat met All Shades.

          3     Dag: Kalenderdag.

          4       Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand 


Artikel 2 Toepasselijkheid:

–        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van All Shades en op elk tot stand komen overeenkomst op afstand tussen All Shades en consument.

–        Is er door consument opdracht gegeven aan All Shades om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is voor partijen (koop op afstand).

–        Door het gebruik van de internetsite van All Shades en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite van All Shades.


Artikel 3 Overeenkomst:

–        De overeenkomst tussen consument en ondernemer komt tot stand op het moment van aanvaarding van het product/haarwerk en het aanvaarden van de Algemene Voorwaarde. Dan wel schriftelijk als elektronisch.

–        Op de overeenkomst tussen de ondernemer en consument waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.


Artikel 4 Garantietermijn:

–        De garantietermijn gaat in vanaf het moment dat het product/haarwerk is afgeleverd bij de consument.

–        De garantietermijn op een haarwerk is geldig voor 3 maanden. (met uitzondering van aanbiedingen)

–        Garantie geldt enkel ten aanzien van fabricagefouten en niet ten aanzien van slijtage en gebruiksschade of schade als gevolg van onjuist gebruik.

–        De door All Shades te leveren producten worden voorafgaand aan de levering door All Shades gecontroleerd en in goede staat afgeleverd.

–        De garantietermijn geldt niet indien;

1. De consument de geleverde haarwerken/haarstukken zelf repareert en/of bewerkt of door derden laat repareren en/of bewerken.

2. De geleverde producten/haarwerk/haarstukken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig worden behandeld.


Artikel 5 Prijzen en Betaling:

–        Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

–        Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

–        Indien de consument zich niet in Nederland bevindt, is de consument verantwoordelijk voor de eventueel 

          verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

–        Bij een reeks behandelingen/bestellingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht. 

–        De aanbetaling kan niet worden gerestitueerd.

–        In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen


Artikel 6 Aanbiedingen:

–        Alle aanbiedingen van All Shades zijn vrijblijvend.

–        Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van


Artikel 7 Levering en uitvoering


–        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan All Shades kenbaar heeft gemaakt. 

–        All Shades zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de bestellingen 

          alsmede bij de uitvoering van de bestelling van producten.

–        Tenzij schriftelijk/mondeling andere afspraken zijn gemaakt tussen partijen zal All Shades geaccepteerde 

          bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren tenzij All Shades binnen 5 dagen na acceptatie een langere leveringstermijn heeft aangegeven.

–        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de consument.


Artikel 8 Herroepingsrecht:

–        Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de gemaakte kosten en/of kosten voor 

          terugzending voor zijn rekening.

–        Herroepingsrecht is niet van toepassing op aanbiedingen.


Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht:

1        De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3.

2        waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. 

3        voor haarwerken/haarstukken en producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 


Artikel 10 Retour recht;

–        Het retourrecht word wegens hygiënische redenen uitgesloten voor haarwerken, haarstukken, bonnet

–        Het retourrecht is niet van toepassing op aanbiedingen.


Artikel 11 Klachtenregeling:

–        Klachten over de uitvoering van het product/haarwerk moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het product/haarwerk volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

–        Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

–        Indien een klacht gegrond word bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren


Artikel 12 Geschillenregeling:

–        Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer bekend worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

–        Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

–        Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie bekend worden gemaakt.


–         Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.